Gallery Walk - מודל לפני/אחרי המהפכה התעשייתית - כיתת בשמת

לסיום החלק שעוסק במהפכה התעשייתית ובהשלכות שלה על התפתחות העוני המודרני, הצגנו בכיתה מודלים שעוסקים בתחומים שונים שבהם חלו שינויים משמעותיים בעקבות המהפכה התעשייתית. 
לאחר שראיתם את המודלים בכיתה (וניתן לצפות בהם גם בדף הזה), סכמו את הידע שנצבר במהלך העבודה בכיתה.
בטורים "שינוי עיקרי" ו"השפעה על העוני המודרני" כתבו מה שאתם יודעים על התחום. ציינו מי הכין את המודל ומה הדבר שתפס את עינכם במיוחד במודל. כתבו נקודה לשימור ונקודה לשיפור במודל שראיתם. עשו זאת לגבי כל הנושאים והמודלים המוצגים בכיתה.
ניתן להגיש את טבלת הסיכום בכתב (אם כבר עשיתם זאת בכיתה), או באמצעות המחשב (צרו עותק של הקובץ הזה, ושתפו אותו איתי).

איתן ב., איליה, דניאל מ.
תהליך העיור
איתן ב.,איליה,דניאל מ

 מרק
תהליך העיור
מרק

נועה ט,, רוני, מדלן
גלובליזציה של הסחר והתקשורת
נועה ט., מדלן, רוני

בן, צח, מאי, דניאל ז.
תיעוש ומיכון
בן,צח,מאי,דניאל ז

נועה א.,, שני
תיעוש ומיכון
נועה א., שני

אור אס., דניאל ס., עינב
סיכונים בריאותיים
אור אס., עינב, דניאל ס.

אור אב., ניצן
בעלות על אמצעי הייצור
אור אב., ניצן
 
טוני, דניאל נ., יאיר, איתן ר.
חילון והתפרקות הקהילות

 

Comments